OLAĞANÜSTÜ HAL KHK’LARI İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİNİN BAŞVURABİLECEĞİ YARGI YOLLARI

OLAĞANÜSTÜ HAL KHK’LARI İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİNİN BAŞVURABİLECEĞİ YARGI YOLLARI HAKKINDA BİLGİ NOTU

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ-PDY bağlantısı iddiasıyla kamu görevlileri mesleklerinden ihraç edilmektedir. Bu ihraçlarda iki yolun izlendiği görülmektedir. İlki ilgili kamu kurumlarının kendi iç mekanizmalarının yürüttüğü soruşturmalar veya incelemeler sonucunda verilen ihraç kararlarıdır. Diğer yol ise 668, 669, 670 ve 672 sayılı KHK’larda görüldüğü gibi KHK’lara ekli listeler yoluyla gerçekleştirilen ihraçlardır.

Kamu kurumlarının kendi iç mekanizmalarının yürüttüğü soruşturmalar ve incelemeler sonucunda gerçekleşen ihraçlarda gidilebilecek yargı yolu idare mahkemesinde dava açmaktır.

KHK’lar yoluyla kamu görevinden ihraçlarda ise gidilebilecek yargı yolu konusunda uygulamada farklı görüşler bulunmaktadır. Anayasa’nın 104. Maddesine göre KHK’ların şekil ya da esas itibariyle Anayasa’ya aykırılığı Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmektedir. Ancak olağanüstü hal KHK’ları ile haklarında ihraç işlemi uygulanan kamu görevlilerinin Danıştay’a başvurmasının önünde bir engel olmadığını düşünüyoruz. Zira Danıştay’da açılan dava, KHK’nın Anayasa’ya uygunluğuna ilişkin değildir. Burada dava edilen, genel bir işlem olan KHK ile ihraç edilen kamu görevlileri hakkında tesis edilen bireysel idari işlemlerdir.  İdari yargıda da dava açma süresi 60 gündür.

Danıştay’ın KHK ekli listeleriyle meslekten ihraç eden kamu görevlilerinin davalarında KHK’ları inceleme yetkisinin olmadığını şeklinde gerekçeyle red kararı vermesi ihtimal dahilindedir. Bu da iç hukuk yollarının tüketilmesi anlamına gelecektir. İç hukuk yollarının tüketilmesiyle birlikte, Anayasa’da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların tarafından ihlal edilmesi gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılabilecektir. Bireysel başvurunun neticesiz kalması durumunda ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulabilecektir.

KHK ekli listeleri ile ihraç edilen kamu görevlilerinin aynı anda hem Danıştay’a dava açmaları hem de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmaları yolu da önerilmektedir. Bu durumda Anayasa Mahkemesi’nin iç hukuk yollarının tüketilmediğine dair bir tespiti davaların Danıştay tarafından görülmesi zorunluluğunu doğuracaktır. Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruyu incelerken iç hukuk yollarının olmadığı sonucuna varması durumunda ise başvuruyu karara bağlayacaktır.

Ancak bu yolda, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmamış olan kamu görevlisinin davası Danıştay tarafından KHK’ları inceleme yetkisi olmadığı gerekçesiyle reddedildiğinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkanı ortadan kalkmamaktadır. 

© Copyright - DİGİTA