Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır.

 

 

 

 

 

T.C.

YARGITAY

Dördüncü Hukuk Dairesi

E: 2012/1573                K: 2012/3421               T: 05.03.2012

Tanık Beyanlarının Gerçekliği

2- Davacı Ayşe K…’nın asıl davaya yönelik diğer temyiz itirazına gelince;

a)      Asıl dava, haksız eylem nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkin olup mahkemece asıl davanın reddine karar verilmiş; karar, davacı-karşı davalı tarafından temyiz olunmuştur.

Dava konusu olayda davacının etkili eylem nedeniyle de tazminat isteminde bulunduğu ve olayla ilgili doktor raporunun olduğu dosyaya getirilen hazırlık dosyası ile sabittir. Yerel Mahkemece bu sistem doğrultusunda değerlendirme yapılmaması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

b)      Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır. Akrabalık veya diğer bur yakınlık başlı bayına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılmaz. Dosyada tanıkların olmamışı olmuş gibi ifade ettiklerini kabule yeterli delil ve olgu olmadığı gibi haklarında yalan tanıklık nedeniyle bir işlem de yapılmadığı anlaşılmaktadır. Tanıklar hazırlık dosyasında ve mahkemede olayları ayrıntılı olarak anlatmışlardır. Getirtilen hazırlık dosyaları ve dinlenen tanık beyanlarına göre davalıların davacıya hakaret ettikleri anlaşılmaktadır.

Mahkemece tanık beyanlarına itibar edilmeden hakaret nedeniyle manevi tazminat istemi yönünden de davanın tümden reddi doğru değildir. Karar bu nedenle de bozulmalıdır.

 

 

818 s. BK m. 49

© Copyright - DİGİTA