Destekten yoksun kalma tazminatı zorunlu trafik sigortası poliçesine dayanıyorsa TTK 1483 vd. gereğince ticari davadır..

T.C.Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Esas No     : 2013/2488

Karar No    : 2013/8291

YARGITAY İLAMI

       Davacı vekili, müvekkillerinin murisi olan İsmail Aybek'in sürücüsü olduğu, davalıya trafik sigortalı aracın, tek taraflı kaza yapması sonucu İsmail Aybek'in vefat ettiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere toplam 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

      Mahkemece, 6102 sayılı TTK'nun 4. maddesinde ticaret mahkemelerinin bakacağı davaların düzenlenmiş olduğu, bu davalar içerisinde 2918 sayılı KTK'dan kaynaklanan davaların yer almadığı gerekçesiyle dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine, İzmir asliye hukuk mahkemelerinin görevli ve yetkili olduğuna karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

      Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

      6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4.maddesinde,  bu kanundan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan davalara, ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.

      6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 3. maddesinde, ”Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.” düzenlenmesi mevcuttur. 

      6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1483 ve devamı maddelerinde “zorunlu sorumluluk sigortaları” düzenlenmiştir.

      Bir hukuki işlemin veya fiilin TTK'nın kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen bu kanunda düzenlenen hususlarla, bir ticari işletmeyi ilgilendiren bir hukuki işlemin veya fiilin olması gerekir.

      Somut olayda, davacının trafik kazası nedeniyle desteklerini kaybetmelerinden kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı taleplerini zorunlu trafik sigortası poliçesine dayanarak davalı sigorta şirketinden talep ettikleri, bu itibarla davanın, Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmakla uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülmesi gerekir.

© Copyright - DİGİTA