Ekspertiz raporu ile hükme esas alının bilirkişi raporu arasında tazminat miktarı yönünden fâhiş fark bulunması.

T.C.  Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2011/5557

KARAR NO: 2012/36 

Y A R G I T A Y   İ L A M I

       Davacı vekili, müvekkiline ait, davalıya kasko sigortalı aracın, karıştığı trafik kazası sonucu pert olduğunu, başvuruya rağmen davalı sigorta şirketinin ödeme yapmadığını belirterek, 112.000.00 TL poliçe bedeli ve 1.000.00 TL kazanç kaybının, kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

       Davalı vekili, araç üzerindeki takyidatların kaldırılması ve sovtajının müvekkili şirkete bırakılması karşılığında, 100.000.00 TL üzerinden pertotal işlemi görmesi hususunda mutabakat sağlandığını ve taahhütname imzalandığını, bu miktarı kabul ettiklerini, temerrüde düşmediklerini, gelir kaybının teminat dışında kaldığını bildirerek, bakiye kısım yönünden davanın reddini savunmuştur.

       Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulü ile, 100.000.00 TL’nın, 03.11.2005 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazla istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

     Dosyada mevcut 25.01.2006 tarihli kasko ekspertiz raporunda, dava konusu kaza nedeniyle pertotal olan sigortalı aracın piyasa rayiç değeri 95.000.00 TL, sovtaj bedeli 31.500.00 TL ve gerçek hasar tutarı 63.500.00 TL olarak hesaplanmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise, aracın rayiç değeri 112.000.00 TL, sovtaj bedeli 12.000.00 TL olarak belirlenip, mahkemece, sovtajın davacı sigortalıda kalması koşuluyla 100.000.00 TL’na hükmedilmiştir. Bu durumda, ekspertiz raporu ile hükme esas alının bilirkişi raporu arasında tazminat miktarı yönünden fâhiş fark bulunmaktadır.

     O halde mahkemece, aracın hasarlı fotoğrafları da getirtilerek, İTÜ’den oluşturulacak yeni bir bilirkişi kurulundan tazminat yönünden çelişkiyi giderici, ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınıp, davalı vekilinin temyiz dilekçesine ekli ve taraflar arasında imzalanan 03.01.2009 tarihli “Sözleşme” başlıklı belge içeriği de değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.

© Copyright - DİGİTA