ESAS NO : 2011/11531 KARAR NO : 2012/255

ESAS NO     : 2011/11531
KARAR NO    : 2012/255 

Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ   : ADANA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ      : 14/04/2011
NUMARASI    : 2010/142-2011/175
DAVACI      : ÖZCAN BULGAN
DAVALI      : ÖNDER ÇAĞLAYAN
DAVA TÜRÜ   : ELATMANIN ÖNLENMESİ

Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, 5 sayılı parselde adına kayıtlı 17, 18 ve 23 numaralı bağımsız  bölümleri davalının işgal ettiğini ileri sürerek, elatmanın önlenmesine ve ecrimisile karar  verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, haksız  kullanımın keşfen saptandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar  verilmiştir.
Karar, davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Murat Ataker'in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü. 

                                                   -KARAR-

     
Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davanın, hükmedilmesi istenen ecrimisil miktarı üzerinden harç ödenmek suretiyle açıldığı, elatmanın önlenmesi isteği yönünden harç yatırılmadığı gibi, yargılama sırasında da bu yönden harç ikmali yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Yasası, harcın alınmasını veya tamamlanmasını tarafların isteklerine bırakmayıp, anılan hususun mahkemece kendiliğinden gözetileceğini düzenlemiş ve buyurucu nitelikteki 32. maddesinde yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağını öngörmüştür.
Hal böyle olunca, öncelikle davada ileri sürülen isteklerden elatmanın önlenmesi isteği ile ilgili olarak keşfen saptanan dava değeri üzerinden peşin harcın alınması, bu zorunluluk yerine getirildiği takdirde davaya devam edilmesi gerekirken, anılan husus gözardı edilerek işin esası bakımından hüküm kurulması doğru değildir.
Davalının, temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulüyle, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.'nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 18.1.2012 tarihinde oybirliğiyle karar  verildi.

Başkan
M. Y. AYDIN
Üye
N. KOYUNCU
Üye
F. AKBABA
Üye
H. H. ÜNALDI
Üye
N. TÜRKMEN
Okundu
01.02.2012 A.R.T.

  Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.

© Copyright - DİGİTA