ESAS NO : 2011/11977 KARAR NO : 2012/254

ESAS NO     : 2011/11977
KARAR NO    : 2012/254  Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ   : GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ      : 15/02/2011
NUMARASI    : 2009/451-2011/50
DAVACI      : NESLİHAN ÖZDEMİR
DAVALI      : FATMA DENGİN
DAVA TÜRÜ   : ELATMANIN ÖNLENMESİ,YIKIM,ECRİMİSİL

Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, adına  kayıtlı  1463  ada  8  sayılı  parseli  yapılanmak  suretiyle  davalının  işgal  ettiğini  ileri  sürerek  elatmanın  önlenmesi, yıkım  ve  ecrimisil  isteklerinde  bulunmuştur.
Davalı, davanın  reddini  savunmuştur.
Mahkemece, haksız  elatmanın   keşfen  saptandığı  gerekçesiyle  davanın  kabulüne  karar  verilmiştir.
Karar,  davalı  mirasçıları tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Murat Ataker'in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

                       -KARAR-     

Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi, yıkım ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davanın, hükmedilmesi istenen ecrimisil miktarı üzerinden harç ödenmek suretiyle açıldığı, el atmanın önlenmesi ve yıkım istekleri yönünden harç yatırılmadığı gibi, yargılama sırasında da bu yönlerden harç ikmali yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 492 Sayılı Harçlar Yasası, harcın alınmasını veya tamamlanmasını tarafların isteklerine bırakmayıp, anılan hususun mahkemece kendiliğinden gözetileceğini düzenlemiş ve buyurucu nitelikteki 32. maddesinde yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağını öngörmüştür.
Hal böyle olunca, öncelikle davada ileri sürülen isteklerden el atmanın önlenmesi ve yıkım  istekleri ile ilgili olarak keşfen saptanan dava değeri üzerinden peşin harcın alınması, bu zorunluluk yerine getirildiği takdirde davaya devam edilmesi gerekirken, anılan husus gözardı edilerek işin esası bakımından hüküm kurulması doğru değildir.
Davalı tarafın temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulüyle, hükmün             (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.'nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 18.01.2012  tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
M. Y. AYDIN
Üye
N. KOYUNCU
Üye
F. AKBABA
Üye
H. H. ÜNALDI
Üye
N. TÜRKMEN
Okundu 30.1.2012 BK.

  Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.

© Copyright - DİGİTA