ESAS NO : 2011/13825 KARAR NO : 2012/253

ESAS NO     : 2011/13825
KARAR NO    : 2012/253  Y A R G I T A Y   İ L A M I

 

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ   : KARS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ      : 07/10/2010
NUMARASI    : 2007/389-2010/341
DAVACI      : GENÇLİK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAVALI      : ZEKİ KOÇU VD.
DAVA TÜRÜ   : ELATMANIN ÖNLENMESİ,YIKIM,ECRİMİSİL

Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, adına  kayıtlı  1307  sayılı  parsele  davalıların  yapılanmak  suretiyle  müdahale  ettiklerini  ileri  sürerek  elatmanın  önlenmesi,yıkım  ve  ecrimisil  isteklerinde  bulunmuştur.
Davalılar, davanın  reddini  savunmuşlardır.
Mahkemece, haksız  elatmanın  keşfen  saptandığı  gerekçesiyle  davanın  kısmen  kabulüne   karar  verilmiştir.
Karar, taraflarca süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Murat  Ataker'in  raporu  okundu, düşüncesi  alındı. Dosya incelendi, duruşma  isteği  dava  değeri  yönünden  reddedildi,gereği görüşülüp, düşünüldü.   

                                             -KARAR-

     
Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi, yıkım ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davanın, hükmedilmesi istenen ecrimisil miktarı üzerinden harç ödenmek suretiyle açıldığı, el atmanın önlenmesi ve yıkım istekleri yönünden harç yatırılmadığı gibi, yargılama sırasında da bu yönlerden harç ikmali yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 492 Sayılı Harçlar Yasası, harcın alınmasını veya tamamlanmasını tarafların isteklerine bırakmayıp, anılan hususun mahkemece kendiliğinden gözetileceğini düzenlemiş ve buyurucu nitelikteki 32. maddesinde yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağını öngörmüştür.
Hal böyle olunca, öncelikle davada ileri sürülen isteklerden el atmanın önlenmesi ve yıkım  istekleri ile ilgili olarak keşfen saptanan dava değeri üzerinden peşin harcın alınması, bu zorunluluk yerine getirildiği takdirde davaya devam edilmesi gerekirken, anılan husus gözardı edilerek işin esası bakımından hüküm kurulması doğru değildir.

                                                   ./...

ESAS NO     : 2011/13825
KARAR NO    : 2012/253                                     -2-


Tarafların temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulüyle, hükmün (6100 S. HMK'nın geçici 3. maddesi yollamasıyla) HUMK.'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına,   (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.'nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma  nedenine  göre  diğer  hususların incelenmesine şimdilik yer  olmadığına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 18.01.2012  tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
M. Y. AYDIN
Üye
N. KOYUNCU
Üye
F. AKBABA
Üye
H. H. ÜNALDI
Üye
N. TÜRKMEN
Okundu 30.1.2012 BK.

  Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.

© Copyright - DİGİTA