ESAS NO : 2012/22983 KARAR NO : 2013/17

ESAS NO     : 2012/22983
KARAR NO    : 2013/17  

Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ   : BAKIRKÖY 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ      : 22/03/2012
NUMARASI    : 2011/91-2012/270
DAVACI      : BİNALİ ÇAĞRI METİN VEK.AV. ALPER SARICA
DAVALI      : ABDULLAH PİRİZOĞLU

Dava dilekçesinde ve ıslah dilekçesinde 5.300,00 TL ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ve kısmen reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y   K  A R A R I

Temyiz isteminin süresi  içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davada, cebri icra yoluyla açık artırmadan ihale suretiyle satın alınan taşınmazın (daire) haksız olarak işgali nedeniyle davalı (borçludan) ecrimisil istenilmiş; mahkemece, 19.10.2010 - 25.12.2010 arası için 1320,00 TL ecrimisilin tahsili cihetine gidilmiştir.
Hüküm, süresinde davacı tarafından temyiz edilmiştir.
İİK'nun 134. maddesi, icra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcının ihale anında o gayrimenkulün mülkiyetini iktisap edeceğini belirtmiş olup, yerleşik yargı uygulaması da aynı yöndedir (Bkz. 24.6.1953 gün, 14/6 sayılı YİBK).
Böylece, ihale ile mülkiyeti kazanan alıcı, kural olarak taşınmazın nefi ve hasarını da üstlenmiş olur (BK. md. 183). Bu durumda alıcı malik sıfatı ile taşınmazı işgal eden şahsın tahliyesini (İİK. md. 135/2 kapsamında) isteyebileceği gibi, fuzuli şagil aleyhine ecrimisil istemiyle dava da açabilir. Ancak açılacak bu davada ecrimisil, borçluya gönderilecek ihtarın tebliğinden 15 gün sonrası için istenebilecektir.
Ancak, ihalenin feshi istenilmiş ise, bu konudaki dava sonuçlanıp ihale kesinleşinceye kadar, satılan taşınmaz icra dairesi tarafından muhafaza ve idare edilir (İİK. md. 134/1).
Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ışığında somut olaya bakıldığında; davalının borcu nedeniyle dava konusu taşınmaz cebri icrada ihale yoluyla 29.03.2010 tarihinde davacıya satılmış ve bedeli ödenmiştir. Ayrıca, davacı 30.07.2010 tarihli; ecrimisil istemli ihtarnameyi davalıya tebliğ etmiştir. Bu arada ihalenin feshi istemiyle açılan dava reddedilmiş olup hüküm kesinleşmiştir.
 Bu durumda ecrimisil istemiyle acılan işbu davada, ihaleyle malik olan davacının ecrimisil istemli ihtarı karşı tarafa tebliğ ettirdiğine göre bu tarihten 15 gün sonrasından başlamak üzere ecrimisil hesaplanarak hüküm altına alınması gerekir. Delillerin yanılgılı değerlendirilmesi sonucu yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

./..

 

-2-

 

ESAS NO     : 2012/22983
KARAR NO    : 2013/17

 

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine,  14.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.                   

Başkan
K. YÜKSEL
Üye
K. KARAHAN
Üye
R. TUNÇ
Üye
H. COŞKUN
ÜyeA. CAN
Karşılaştırıldı.YKÇ.

  Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.

© Copyright - DİGİTA