ESAS NO : 2014/10621 KARAR NO : 2016/10345

K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili L. Sigorta Anonim Şirketi tarafından zorunlu mali mesuliyet sigortası ile sigortalanan 07 Z 4827 plakalı aracın malikinin Muammer T. olduğunu, aracın Yaşar K.idaresinde iken dava dışı Şener K.'in yaralanmasına sebebiyet verdiğini, meydana gelen yaralanma olayında sürücünün 1. derece kusurlu olduğunu, yaralanan Şener K.'in kusurunun bulunmadığını, kaza nedeniyle Şener K.'e toplamda 38.372,00 TL ödeme yapıldığını belirterek yapılan ödemenin  ödeme tarihi olan 07/08/2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

            Davalı vekili, davanın esasına girmeden davanın zamanaşımı  ve kesin hüküm nedeniyle reddine karar verilmesini talep etmiştir.

            Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davanın kabulü ile, 38.372 TL'nin ödeme tarihi olan  07/08/2008 tarihinden itibaren davalıdan yasal faiziyle birlikte alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

            1-)Dava, ZMSS sigortası sözleşmesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir.

            KTK.nun 109/son maddesinde; “Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.” denilmiştir. Bu düzenleme Trafik Sigortası Genel Şartlarının C.8. maddesinde de açıkça ve aynen yer almaktadır. Temyize konu dava, haksız fiil faili aleyhine açılan bir tazminat davası olmayıp trafik sigortası poliçesine dayalı olarak sigorta şirketinin kendi akidinin aleyhine açılmış olduğundan bu davada zamanaşımı süresi ödeme tarihinden itibaren 2 Y.. Davaya konu kazanın 17/08/2006 tarihinde meydana geldiği, ödemenin 17/06/2008 tarihinde yapıldığı, davanın ise 11/08/2011 tarihinde açılmış olduğu gözetilerek davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

            2-)Bozma neden ve şekline göre, diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

© Copyright - DİGİTA