ESAS NO : 2014/11430 KARAR NO : 2016/10354

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davanın kısmen kabulüne, 2.416,13 TL maddi, 2.500,00 TL manevi olmak üzere toplam 4.916,13 TL tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar ve manevi tazminat tahsili istemine ilişkindir.

Davacı vekili,  Malatya Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunmuş olduğu 06/09/2010 havale tarihli dava dilekçesi ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Malatya Asliye Hukuk Mahkemesi 2010/526 Esas 2010/526 Karar numaralı dosyasında  yetkisizlik  kararı  vermiş ve  karar  22/03/2011 tarihinde kesinleşmiştir. Davacı vekili, HUMK 193. maddesinde ön görülen 10 günlük yasal süreden çok sonra 10.08.2011 tarihli dilekçesi ile dosyanın yetkili Adyaman Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesi talebinde bulunmuştur.  Dosyada HUMK 193. maddesindeki yasal 10 gün süre zarfında verilmiş bir gönderme dilekçesi veya aynı süre zarfında dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi için verilen bir masraf dosyada bulunmamaktadır. O halde, mahkemece, davacı tarafça HUMK.’nun 193. maddesinde ön görülen 10 günlük yasal süre içerisinde başvuru yapılmadığından, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken işin esasına girilerek inceleme yapılması bozmayı gerektirmiştir.

2- Bozma neden ve şekline göre davalılar vekilinin sair temyiz itirazları incelenmemiştir. 

© Copyright - DİGİTA