ESAS NO : 2014/12888 KARAR NO : 2016/10392

-K A R A R-

Davacılar vekili, davacılar desteğinin sürücüsü olduğu, davalıya trafik sigortalı aracın tam kusurlu kaza yapması sonucu desteğin vefat ettiğini belirterek ıslah ile artırılan toplam 56.344,62 TL'nin tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, desteğin tam kusurlu olması nedeniyle davacıların tazminat talep edemeyeceğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile davacılardan Mehmet K.  için 16.714,66 TL, davacı Hatice K. için 39.629,96 TL olmak üzere toplam 56.344,62 TL'nin tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin davacı Hatice Kılınç lehine hükmedilen tazminata yönelik tüm, diğer davacı Mehmet K. lehine hükmedilen tazminata yönelik aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı  istemine ilişkindir.

Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın “Sigortanın Kapsamı” başlıklı A-1.maddesindeki, “Sigortacı, bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı, 2918 sayılı Karayolları  Trafik  Kanunu’na göre  işletene  düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder” şeklinde düzenlemesi karşısında, araç işleteni olan (sigortalı) davacı Mehmet K.'ın, kendisinin üçüncü kişilere karşı hukuki sorumluluğunu teminat altına alan davalı sigorta şirketinden tazminat talep edemeyeceği  gözden kaçırılarak yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Davacı Hatice Kılınç:

29,20 TL 0.H.

© Copyright - DİGİTA