ESAS NO : 2014/12992 KARAR NO : 2016/10343

 - K A R A R -

   Davacılar vekili; maddi hasarlı ve yaralamalı kazada  müvekkili Halit G.'nin kullandığı kamyonetin pert olacak şekilde hasar gördüğünü,  kaza sonucu araçta bulunan A. K. ve müvekkili Halit G.'nin yaralandığını, müvekkili Halit G.'nin, kaburgalarının ezilmesi sonucu normal yürmeyecek, 20 gün iş ve gücüne gidemeyecek şekilde yaralandığını, bu yaralanma neticesi 20 gün, her gün özel araçla Karayaka kasabasından Erbaa Devlet hastanesine pansuman için gelip, gitmek mecburiyetinde kaldığını, halen kaburgalanın ezilmesi neticesi zorlukla nefes ayıp vermekte olup bu durumun iş kaybına neden olduğunu, ne kazadan sonra, müvekkili şirketin her iki işçisinin yaralanması neticesi iş yerinde işinin aksamasını önlemek bakımından bu iki elamanın yaptığı işlerinin görülmesi için yerlerine iki eleman bulmak ve onlara da ücret ödemek mecburiyetinde kaldığını, servis aracının pert olması neticesi 20 gün piyasadan kiralık araç kullandığını ve günlük 200 TL araç için ödediğini, kaskodan pert olan aracının parasını alması uzun sürmesi ile Yapı Kredi Bankasından 36.500 TL kredi kullanarak kaza yapan aracının aynısı olan FORD Transit 350 araç aldığını ve bu kaza nedeni ile bankaya faiz ve kredi masrafi ödemek mecburiyetinde kaldığını, aynca Tokat Devlet hastanesinden Sivas sevk edilen dava dışı A.K.'un bakımı ve hastahaneye özel araçlarla gidiş gelişlerinin parasının ödendiğini, bu durum karşısında müvekkillerinin yaptıkları masraflar ve ödemek mecburiyetinde saklı kalmak kaydı ile, davacı Halit G. için 5.000,00 TL. manevi, 1500,00 TL. maddi ve 500,00 TL. iş gücü kaybı için toplam 7.000,00 TL, yine müvekkili A. Zirai İlaçlar Day. Tük. malları LTD Şit. adına şirket yetkisli R.D. için 4.000,00 TL araç kiralama bedeli, 5.000,00 Banka masrafı ve faiz, 3.200,00 TL iki işçi çalıştırma ücreti ve Sivas hastanesi ile Tokat Devlet hastanesine yaralıların bakımı ve özel araçlarla sevki için ödenen para olarak toplam 12.200,00 TL.nin olay tarihi olan 30.01.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte H. sigorta Aş, nin maddi tazminat taleplerinin poliçe limiti ile sınırlı olmak kaydı ile davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsiline  karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

     Davalı sigorta şirketi vekili,  müvekkil sigorta şirketin sorumluluğunın sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, ikame araç bedelinin teminat dışı olduğunu, tedavi giderlererinden SGK'nın sorumlu olduğunu belirterek  davanın reddini savunmuştur. 

   Davalı İ. Toprak San ve Ticaret Ltd Şti vekili, davacı gerçek kişin geçici iş göremezliği ve kalıcı maluliyeti bulunmadığını, bu nedenle manevi zararı ve tedavi gideri harcamasının da söz konusu olmadığını, müvekkil şirkete ait aracın kaskosu da mevcut olup araçla ilgili taleplerin bu şekilde karşılayacak kasko poliçesi olduğunu, davacının araçla masraf yaptığını belgeleyemediğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davanın tümden reddine  karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili  tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacılar vekilinin sair  temyiz itirazlarının  reddine karar verilmesi gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve  manevi tazminat istemine ilişkindir.

BK.nun 47.maddesi hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Bu para tutarı aslında ne tazminat, ne de cezadır. Çünkü mamelek hukukuna ilişkin zararı karşılanmasını amaç edinmediği gibi kusurlu olana yalnız hukukun ihlalinden dolayı yapılan bir kötülüklerde değildir. Aksine olarak zarara uğrayanda bir huzur duygusu doğurmaktadır. Aynı zamanda ruhi ızdırabın dindirilmesini amaç edindiğinden tazminata benzer bir fonksiyonu da vardır. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. 22.6.1966 gün ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde, takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlarda açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

Bu durumda, somut olayda davacının kaza nedeniyle yaralandığı sabit olup  meydana gelen trafik kazası sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli, kusur oranları da gözönünde tutularak davacı  Halit G. için hak ve nesafet kU.ları çerçevesinde uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken buna ilişkin talebin yazılı gerekçe ile reddedilmesi doğru görülmemiştir.

3-Mahkemece davacı R. Dündar tarafından 60 KF 560 Plaka sayılı aracın hasar görmesi ve pert olmasına ilişkin tazminat talepleri ispat edilemediğinden reddine karar verilmiştir. Ancak davacı tarafça dosyaya sunulan ve kaza tarihi ile uyumlu trafik kararda göre, 60 KF 560 Plaka sayılı aracın 26.02.2010 tarihinde pert kaydı ile trafikten çekildiği anlaşılmaktadır. Bu halde alanında uzman bilirkişiden pert olan aynı nitelikteki bir araca ne kadar sürede alabileceği hususunda görüş almadan ve ikame araç bedelinin ne kadar olduğu hususunda rapor alınması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken ikame araç bedeline ilişkin talebin yazılı gerekçe ile reddi  doğru görülmemiş ve hükmün  bozulması gerekmiştir.        

 

 

© Copyright - DİGİTA