ESAS NO : 2014/13219 KARAR NO : 2016/10333

- K A R A R -

Davacı vekili, dava dışı M. Y.'ın yanında yolcu olarak bulunan davacıların murisi H.B. olduğu halde 06… plakalı araçla seyir halinde iken, kaza yaparak hem kendisinin hem de H.B.'nun ölümüne sebep olduğunu, davalı G. sigorta AŞ.'nin de aracın zorunlu mali mesuliyet sigortası olduğunu, sürücü M.'nın kazada tam ve asli kusurlu olduğunu, müteveffa H.'nin ise 1984 doğumlu olup kazadan önce asgari ücretle çalıştığını, H.B.'nun vefatıyla davacıların tek erkek çocuklarının desteğinden hayatının sonuna kadar yoksun kaldıklarını, H.'nin hayatının en verimli çağında vefat etmesi nedeniyle anne ve babasına yapacağı desteği artık veremeyeceğini, davalı sigorta şirketine bu hususta müracaatta bulunduklarını ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik her bir davacı için 15.000'er TL'den 30.000 TL destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat telebini davacı anne  için 19.821,49 TL ve davacı baba için  16.599,19 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalı sigorta şirketi vekili, kazaya karışan aracın müvekkili sigorta şirketince sigortalı olduğunu sorumluluklarının araç sürücüsünün kusuru oranında ve poliçe limiti ile sınırlı olup, sorumluluğun aynı zamanda davacıların yoksun kaldıkları gerçek destek miktarı ile de sınırlı olduğunu, olayda hatır taşıması olduğunu, sürücü ve murisin alkollü olup murisin kazada müterafik kusuru bulunduğunu savunmuştur.

    Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, Davanın kabulü ile davacı M. B. için 16.599,19 TL, davacı M. B. için 19.821,49 TL olmak üzere toplam 36.420,68 TL destekten yoksun kalma tazminatının 27/12/2012 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacılara ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davalı sigorta şirketi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı  sigorta şirketi vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Davaya konu olan olayda, murisin ve murisin içinde yolcu olarak bulunuduğu otomobil sürücünün  alkollü olduğu,  kaza tespit tutanağı, otopsi tutanağı ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Davacıların murisinin alkollü sürücünün kullandığı otomobile  binmiş olması  BK.nun 44. maddesi uyarınca zarar görenin müterafik  kusuru olarak kabul edilmeli ve  belirlenecek tazminat mikatarında müterafik kusur oranında bir indirim yapılmalıdır.  Bu nedenle somut olayda BK. 44. maddesi gereğince tazminattan uygun oranda müterafik kusur indirimi yapılarak karar verilmesi gerekirken, bu hususun karar yerinde değerlendirilmemiş olması bozmayı gerektirmiştir.

3-Somut olayda mahkemece hükmedilen tazminat için avans faizine hükmedilmiştir. Ancak murisin içinde yolcu olarak bulunduğu zarara  neden  olan araç, hususi otomobil olup  ticari  araç değildir. Bu nedenle  temerrüt faizi olarak yasal faize hükmedilmesi gerekirken avans faizine  hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

© Copyright - DİGİTA