ESAS NO : 2014/13233 KARAR NO : 2016/10335

-K A R A R-

Davacılar vekili, 07/11/2012 tarihinde A.K. yönetimindeki 21… plakalı araç ile DiyarB. ili Bağlar ilçesi K.D.caddesi üzerinde kantardan kuruçeşme istikametindeyken yenihal kesişimi Iardalarına geldiğinde yaya halinde karşıya geçmeye çalışan B.Ö.’ye çarparak ölümüne sebebiyet vermesi sonucu ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, bu olay neticesinde murisin anne ve babası olan davacıların davalı taraftan destekten yoksun kalmalarından dolayı tazminat aldıklarını, tazminatın eksik hesaplandığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davacı anne A. ve baba E. için 200,00'er TL'den toplam 400,00 TL B.ye tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat talebini davacı anne için 7.731,15 TL ve davacı baba için  8.227,15 TL'den toplam  15.958,30 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalı vekili; açılan davaya kabul etmediklerini davacılara destekten yoksun kalma tazminatı ödediklerini belirterek davanın reddini savunmuştur.

   Mahkemece; toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulü ile, davacı E. Ö. lehine 8.227,15 TL ve davacı A.Ü lehine 7.731,15 TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraftan alınarak davacı taraf verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı sigorta şirketi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı sigorta şirketi  vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacıların murisi yaya B.Ö.’ ye çarpan aracın zorunlu mali sorumluluk  sigortacısı olan davalı A. Anonim Türk  Sigorta A.Ş tarafından davacı anne ve babaya  davadan önce ödenen toplam 6.810,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı güncelleme yapılmadan hesaplanan tazminattan mahsup edilmiştir.

Sigorta şirketi tarafından yapılan ödemeyi destekten yoksun kalma tazminatı hesabı yapılmadan önce alan davacı anne ve baba, hesap tarihine kadar geçen süre nedeni ile aldığı paranın yasal faizi kadar kazanım elde etmiştir.

Zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, davacı anne ve babaya yapılan sigorta ödemesinin, ödeme günü ile destekten yoksun kalma tazminatının hesaplandığı güne kadar geçen süredeki işlemiş yasal faizi de hesaplanarak, ödeme tutarı ile birlikte hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından ayrı ayrı indirilmesi gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Öte yandan hükme esas alınan aktüer raporunda muris B.Ö. kaza tarihinde 38 yaşında ve bekar olduğundan davacı anne ve babasına B.ye ömürleri süresince gelirinin toplamda P'sini (%'er) ayıracağı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır.Oysa, destek B. her ne kadar kaza tarihinde bekar ise de yaşasa idi evlenme ihtimali olduğundan, bu ihtimal göz önünde bulundurularak muhtemelen evlenebileceği tarih belirlenip bu tarihe kadar gelirinin toplamda P sini, bu tarihten sonra ise evlenme, çocuk sahibi olma durumlarına göre davacı anne ve babasına gelirinden ayırabileceği payın kademeli olarak azalacağı kabul edilerek bir hesaplama yapılması gerekirken bu husus göz ardı edilerek davalı sigorta şirketi aleyhine fazla tazminata hükmedilmesi de doğru göülmemiştir.

 

© Copyright - DİGİTA