ESAS NO : 2014/24129 KARAR NO : 2016/10197

-K A R A R-

Davacı vekili; davacının babası E.C.'ın sevk ve iradesindeki aracın davalı şirketin sigortalısı A. Y.'in park ettiği traktöre takılı römorka çarptığını, 26/07/2009 tarihinde meydana gelen trafik kazasında davacının annesi, babası ve kardeşinin vefat ettiğini, kazaya sebebiyet veren  traktörün ZMMS poliçesi ile davalı şirket tarafından sigortalandığını, anne ve babasını kaybeden davacının destekten yoksun kalma tazminatı talebi başvurusunun reddedildiğini, davacının kaza tarihinde 21 yaşında olup Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulunda bilgisayar programcılığı bölümünü kariyer planları yaparken anne ve babasının maddi desteğine güvendiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile babasının vefatı nedeni ile  6.000,00 TL, annesinin vefatı nedeni ile 2.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş, ayrıca kazada müvekkilinin babası tarafından kullanılan aracın pert olduğunu, bu hasara ilişkin herhangi bir ödeme yapılmadığını belirterek 2.000,00 TL maddi hasarında kaza tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili 24/12/2012 tarihli dilekçe uyarınca maddi araç hasarına ilişkin talebi 7.650,00 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalı vekili; kazanın oluşumunda aşırı hız ve dikkatsizlik ile seyreden davacının murisi E.C.'ın asli kusurlu olduğunu, bu nedenle kusura itiraz ettiklerini, davacının kaza tarihinde 21 yaşında olup kendi geçimini sağlayacak yaşta olduğunu, anne ve babasının fiili ve farazi olarak destek olması gereken yaşta ve durumda olmadığını, fiili olarak okumadığını, kazadan 2 ay sonra çalışmaya başlayıp 6 ay sonra da evlendiğini, destek süresinin erkek çocuklar için 20 yaş olup, davacının hem daha büyük hem de eğitim hayatına devam etmiyor oluşu dikkate alındığında talebin yasal dayanağının bulunmadığını, araç hasarına yönelik olarak müvekkiline yapılmış bir başvurunun olmadığını, davacının kaza tarihinden itibaren avans faiz talep edemeyeceğini belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece,  davacının kaza tarihi itibari  ile 21 yaşında olduğu, kazanın meydana geldiği tarih itibari ile davacının fiilen okumadığı, dolayısı ile anne ve babasının yaşaması ihtimalinde okuyacağı varsayımına dayanarak destek tazminatı talep etmesinin mümkün olmadığı anlaşılmakla davacının anne ve babasını kaybetmesi nedeni ile destekten yoksun kalma tazminatı talebi  yerinde görülmeyerek davacının destekten yoksun kalma tazminatı talebinin reddine; davacının araca ilişkin talebi yönünden dava ve ıslahen arttırılan davanın kısmen kabulüne, 5.950,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin  kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma ve araç zararının karşılanması isteminden ibarettir.

Destekten yoksun kalma tazminatının hesabında      aktüerya alanında uzman bilirkişiden alınacak raporda, davacının destekten yoksun kalacağı sürenin, yaşın, okuldaki eğitim durumunun, içinde yaşadığı sosyal ve ekonomik koşulların değerlendirilerek, ayrı ayrı belirlenmesi, yüksek öğrenim yapacak ise, öğreniminin sona erdiği tarih, yapamayacak ise yerleşik ve kabul gören uygulamaya göre, erkek çocukları için 18 yaşın, kız çocukları için 22 yaşın, yüksek okul okuyor olması yada okuması  ihtimali bulunması durumunda 25 yaşın desteğin sona ereceği yaş olarak kabulü ile hesaplama yapılması gerekmektedir. (Yargıtay HGK 10/06/2015 tarih 2013/17-2343 esas 2015/1534 karar, 17. HD. 09/04/2015 tarih 2013/17627 esas 2015/5572 karar, 10 HD 18/04/2016 tarih 2015/4252 esas 2016/5913 karar, 21. HD. 10/12/2013 tarih 2013/17221 esas 2013/23524 karar, 4. HD. 24/01/2011 tarih 2010/1818 esas 2011/512 karar sayılı ilamları)

Bu ilkeler ışığında mahkemece somut davada davacının kaza tarihinde  21 yaşında olup Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulunu bilgisayar programcılığı bölümünü iyi bir ortalama ile bitirdiği, 4 yıllık programa geçiş için girdiği 12.07.2009 tarihli sınavda 80 puan aldığı ve 2.809 başarı sırasında bulunduğu yönündeki sunmuş olduğu belgeler karşısında 21 yaşındaki davacı için anne ile babasının desteğini alacağı yaşın belirlenmesi suretiyle eğitim hayatı boyunca alacağı destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması gerekirken, bu konularda eksik ve yetersiz olan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması isabetli değildir.

O halde mahkemece, davacı yönünden açıklanan husus dikkate alınarak eğitim hayatı boyunca alacağı destek tazminatının hesaplamasının yapılması için bilirkişiden ek rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. 

© Copyright - DİGİTA