Esas No : 2014/2672 Karar No : 2015/978

1-) Maktül Erkan Ünlü'nün babası olan katılan Mehmet Ünlü’ye yokluğunda verilen kararın usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği, annesi olan katılan Sultan Ünlü'ye çıkartılan tebligatın parçasının ise dosyada bulunmadığı,  2-)Katılanlar Yaşar Karakaya ve Murat Karakaya tarafından Av. Güzin Köprülü Kılıç'a verilmiş bir vekaletnamenin veya Baro görevlendirme yazısının dosyada bulunmadığı, yokluklarında verilen kararın katılanlar Yaşar ve Murat yerine vekilleri sıfatıyla Av. Güzin Köprülü Kılıç'a tebliğ edildiği, tebligat  ../.. S/6 Esas No : 2014/2672  Karar No : 2015/978 Tebliğname No : 1 - 2014/78531  Parçasının ise dosya arasında olmadığı,  3-)Soruşturma aşamasında sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyen ve CMK'nun 260. maddesi uyarınca hükmü temyize yetkisi bulunan, mağdur Mesut Demirci'ye temyiz hakkını kullanabilmesi açısından gerekçeli kararın tebliğ edilmediği,  4-) Mehmet Özcan'ın, 24.09.2007 tarihinde el konulan Sig-sauer marka 319056 seri nolu silahın taşıma ruhsatlı bulunduğunu belirterek tarafına iadesini istediği, 01.07.2008 tarihli oturumda silahın iadesine karar verildiği, ancak hükümle birlikte silahın müsadere edildiği, katılan sıfatını alabilecek şekilde suçtan zarar gören ve CMK'nun 260. maddesi uyarınca hükmü temyize yetkisi bulunan, Mehmet Özcan'a kararın tebliğ edilmediği,  5-) Sanık Şükrü Hacısüleymanoğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, sanık Murat Narman hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden sanıklar ve müdafiilerinin temyiz istemleri ile ilgili olarak tebliğnamede görüş bulunmadığı,  Anlaşılmakla;  Dosyanın mahalline gönderilerek; katılan Mehmet Ünlü'ye yokluğunda verilen kararın tebliğinin, katılan Sultan Ünlü'ye çıkartılan tebligatın dönüş parçasının, Av. Güzin Köprülü Kılıç’a hüküm tarihinden önce katılanlar Yaşar Karakaya ve Murat Karakaya tarafından vekalet verilip verilmediği veya Baro tarafından görevlendirmesi olup olmadığı araştırılıp varsa belgelerin dosyaya eklenmesinin, vekalet veya görevlendirme bulunmadığının tespiti halinde ise gerekçeli kararın katılanlara usulüne uygun olarak tebliğinin, katılan sıfatını alabilecek şekilde suçtan zarar gören Mesut Demirci ve Mehmet Özcan'a gerekçeli kararın tebliğinin sağlanması, temyiz dilekçesi/dilekçeleri verilmesi durumunda temyizin kapsamının yeniden belirlenmesi, ayrıca sanık Şükrü Hacısüleymanoğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, sanık Murat Narman hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden sanıklar ve müdafiilerinin temyiz istemleri ile ilgili olarak  "ek tebliğname" düzenlendikten sonra Dairemize iadesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, tutuklu sanıklar ve müdafiilerinin tahliye taleplerinin, dosyanın esasının incelenmesi sırasında değerlendirilmesine, 25/02/2015 gününde oybirliği ile karar verildi. 

© Copyright - DİGİTA