ESAS NO : 2015/11377 KARAR NO : 2016/1039

-KARAR-

Davacı vekili, davalılar İ.Organik Gıda Şar. Hay. Inş. Tur. San. Tic. A.Ş.ve Mehmet P. sevk ve idarenindeki 35 HR 716 plaka sayılı arac'ın  müvekkile ait 34 NFC 79 plaka sayılı araca % 100 kusurlu olarak çarpmak suretiyle hasara uğradığı, müvekkilinin aracında bu kaza nedeniyle 2.501,55-TL tutarında hasar meydana geldiği, kaza sonucu müvekkiline ait araçta rayiç değerinde düşüş yaşandığ ve araçta 500,00-TL değer kaybı oluştuğu, belirterek 3.001,55-TL müvekkil zararının (hasar bedeli ve araçta meydana gelen değer kaybı) davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsiline, 317,20-TL kira geliri kaybı zararının İ.Organik Gda Şar. Hay. Inş. Tur. San. Tic. A.Ş.ve Mehmet P.'dan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı G. Sigorta vekili; şirketi tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, kazanın meydana geldiği yerin fabrika bahçesi olduğu, bahçede D.kapı ve güvenlik bulunduğu görüldüğü, Karayolları Motorlu Araç Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, kamuya açık karakollarında meydana gelen trafik kazalarını kapsama alınmadığı müvekkili şirketin söz konusu kazada herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan etmiştir.

Davalılar İ.Organik Gıda Şar. Hay. İnş. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. Ve Mehmet P. Vekili; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile 500,00-TL aracın değer kaybının davalıdanmüştereken ve müteselsilen olmak üzere G. Sigorta A.Ş yönünden 01/12/2011 tarihinden işleyecek avans faizi ile; diğer davalılar yönünden olay tarihi 03/01/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müteselsilen ve müştereken tahsil edilerek davacıya verilmesine, kazanç kaybı yönünden 915,48-TL.nin olay tarihi 03/01/2009 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte İ.Organik A.Ş ve Mehmet P.tan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava trafik kazasından kaynaklanan hasar bedeli, değer kaybı ve kazanç kaybı istemine ilişkindir.

6100 sayılı HMK'nun 297.maddesi uyarınca, mahkeme kararında, iki tarafın iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, ihtilaflı konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması, ret ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen vakıalarda bunlardan çıkarılan sonuç ve  hukuki  sebeplerin  şüphe  ve  tereddüt  uyandırmayacak şekilde,  hüküm sonucu kısmında da, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, istek sonuçlarından her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, mümkünse sıra numarası altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir. Belirtilen madde hükümlerine göre hakim gerekçeye uygun karar vermek zorunda olup gerekçe ile hüküm birbirine uygun olmalıdır. Başka bir anlatımla, tesis edilen hüküm, infazı kabil ve uygulanabilir olmalıdır.

Somut olayda, mahkmece, kararın gerekçe kısmında dava konusu araçtaki hasar bedelinin bilirkişi raporu ile 2.415,48 TL, değer kaybının 500,00 TL ve kazanç kaybının 269,10 TL olarak tespit olunduğu belirtilmiş ve hüküm kısmında hasar bedeline ilişkin olumlu veya olumsuz bir karar verilmediği, kazanç kaybı talebi yönünden 915,48 TL tazminata karar verildiği  belirtilmiştir.

Bu bakımdan kararın gerekçesi ile hükmü arasında çelişki ortaya çıkmasına neden olup HUMK’nun 388 ve 389. (6100 sayılı HMK m. 297 ve 298) maddelerine aykırı biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

 

© Copyright - DİGİTA