ESAS NO : 2015/11524 KARAR NO : 2016/1037

-K A R A R-
Davacı vekili, müvekkili şirket tarafından kasko sigortası ile sigortalanan 34 GH 354 plaka sayılı araç ile Ö. Paz. Dağ. Nak. Gıda ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin maliki Ö. Y.'ın sürücüsü ve Ş. Sigorta A.Ş.(L. Sigorta A.Ş)'nin de trafik sigortacısı bulunduğu 35 EKN 76 plaka sayılı aracın çarpması sonucu hasarlandığını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile sigortalısına ödenen 12.750,00 TL tazminatın  davalıdanmüştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar Ö. Paz. Dağ. Nak. Gıda ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ve Ö. Y. vekili, müvekkilinin kusurunun bulunmadığını, bu miktarda hasarın meydana gelmesinin mümkün olmadığını, belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Ş. Sigorta A.Ş. vekili, davadan önce başvuru yapılmadığından temerrütünden bahsedilebilmesinin mümkün olamayacağını, bu nedenle davacının faiz müvekkil şirketin taleplerini kabul etmediklerini bildirmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü davacının Ş. Sigorta A.Ş.(L. Sigorta A.Ş)'ye karşı açmış olduğu davasının bu davalı tarafından ödeme yapıldığından dolayı bu davalı ile ilgili konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacının Ö. Y. ile Ö. Pazarlama Dağıtım Nakliyat Gıda ve Dış Ticaret Ltd. Şti. 'ne karşı açmış olduğu davasının kabulü ile 10.000,00 TL'nin 07/11/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte bu davlılA.n alınarak davacıya ödenmesine, karar verilmiş; hüküm, davalı Ö. Pazarlama Dağıtım Nakliyat Gıda ve Dış Ticaret Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
1-)Bilindiği üzere vekilin, vekillikten istifa etmesi (çekilmesi) ile davadaki vekalet görevi son bulur. Ancak avukatlık yasasının 41.maddesine göre, belli bir işi takipten yada savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumun müvekkiline tebliğinden itibaren on beş gün süre ile devam eder. Mahkemenin her halde istifa eden vekilin müvekkiline tebligat yaparak onu duruşmaya çağırması gerekir ve tebligatta asile vekilin istifa ettiği bu nedenle duruşmaya çağrıldığının açıkça bildirilmesi icabeder. Bu tebligat üzerine asıl yada yetkili kıldığı başka bir vekil duruşmaya gelirse yargılamaya devam olunur, gelmezse yargılama asilin yokluğunda sürdürülür.
Somut olayda, davalılar vekili 04.02.2015 günlü dilekçesi ile vekillikten çekildiğini biidirmiştir. Bunun üzerine mahkemece davalılara bilirkişi raporu ve vekillikten çekilme dilekçesi ekli, duruşma gün ve saatini bildirir tebligat çıkarılmıştır. Fakat her iki davalıya da çıkarılan tebligatlar bila tebliğ iade edilmiş olmasına rağmen duruşma zaptına tebligatların usulüne uygun olarak yapılmış olduğu değerlendirilerek yargılamaya devam olunduğu anlaşılmaktadır.
O halde davalılar vekili 04.02.2015 günlü dilekçesi ile vekillikten istifa ettiğini mahkemeye bildirdiği ve daha sonraki duruşmalara katılmadığı halde mahkemece istifa dilekçesinin davalı asillere usulüne uygun tebliğ edilmemesi nedeniyle savunma hakkının kısıtlanması doğru görülmemiş kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir. Bu durumda mahkemece mevcut vekile bilirkişi raporu usulune uygun tebliğ edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekmektedir.
2-Bozma sebep ve şekline göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

 

© Copyright - DİGİTA