ESAS NO : 2015/3021 KARAR NO : 2016/10413

-K A R A R-

Davacılar vekili; davacıların müşterek çocuğu olan sürücü Mehmet Ç.in kendi sevk ve idaresindeki motorsiklet  ile yapmış olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini, davacıların müteveffanın desteğinden yoksun kaldıklarını belirterek fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydı ile şimdilik 10.000,00 TL'nin davalı sigorta şirketinden temerrüt tarihinden itibaren işleyecek  olan ticari temerrüt faizi ile birlikte  tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davacılar vekili; 13/01/2014 tarihli dilekçe ile dava değerini 74.363,00 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalı vekili; kazanın meydana gelmesinde müteveffanın kusurlu olduğunu, işletenin vefatı nedeniyle poliçe kapsamında talepte bulunulamayacağını, kusur tespiti ve tazminat hesabının uzman bilirkişiler tarafından yapılması gerektiğini, davacılara SGK tarafından ödeme yapılıp yapılmadığının araştırılmasını, müteveffanın müterafik kusurunun değerlendirilmesi gerektiğini ve dava tarihinden itibaren yasal faiz istenebileceğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile davacı Kutbettin Ç.  için 34.908,00 TL, E. Ç. için 39.455,00 TL, olmak üzere  toplam 74.363,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihi olan 14/08/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara  verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde,  bir  usulsüzlük  bulunmamasına  göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası nedenine dayalı ölüm ve cismani zarara dayalı tazminat istemine ilişkindir. 

Somut olayda davacılar, çift taraflı trafik kazasında vefat eden destekleri Mehmet Çiçek'in işleteni ve sürücüsü olduğu 01 YK plaka sayılı motosikletin zorunlu trafik sigortacısı davalıdan oğullarının ölümü nedeniyle uğramış oldukları destekten yoksun kalma tazminatının tahsilini talep etmektedirler.

Mahkemece her ne kadar davacıların 3.kişi olduğundan bahisle kusur raporu alınmasına gerek olmadığına karar verilmişse de somut olayda davacıların murisi çift taraflı trafik kazasında vefat etmiş olup, davalı sigorta şirketinin sigortaladığı aracın kusursuz olup diğer aracın tamamen kusurlu olması halinde davalının da sorumluğu doğmayacaktır.

6100 Sayılı HMK.’nun 266. (1086 Sayılı HUMK.’nun 275.) ve takip eden maddeleri uyarınca, mahkemece, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşü alınarak karar verilmelidir. Trafik kazalarında kusurun tespiti de uzman bilirkişi aracılığıyla yapılmalıdır.

O halde mahkemece, trafik kusur uzmanı bilirkişiden ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınıp, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu konuda rapora alınmaksızın eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. 

© Copyright - DİGİTA