İş kazası sonucu maluliyetten kaynaklanan maddi ve manevi tazminat bina malikinin kusursuz sorumluluğu

T.C.

YARGITAY

Yirmibirinci Hukuk Dairesi

E: 2009/14579              K: 2010/12886             T: 21.12.2010

Özet: Davalı, bina maliki olarak bir şeyin fena yapılması ve kötü bakımı sonucu meydana gelen zarardan kusursuz sorumlu olduğu gibi, kusursuz olsa dahi asıl işveren olarak taşeronunun kusurundan dolayı da davacıya karşı taşeronu ele birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

818 s. BK m. 58

Yargıtay Kararları Dergisi  Cilt: 38 Şubat 2012 Sayı: 2

© Copyright - DİGİTA