Malûlü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı

    T.C.

    YARGITAY

    17. Hukuk Dairesi

 

ESAS NO    : 2013/20376

KARAR NO    : 2014/2036    

 

      Y A R G I T A Y   İ L A M I

 

MAHKEMESİ         : Ankara 18. Asliye Ticaret Mahkemesi

TARİHİ    : 24/09/2013

NUMARASI    : 2013/156-2013/239

DAVACILAR    : 1-Havva Göral

      2-Badia Göral

      3-Berna Göral

      4-Mümine Göral

      5-Uğur Göral

DAVALI    : Aviva Sigorta A.Ş.

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne  dair verilen hükmün süresi içinde  davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

 

    -K A R A R-    

    Davacılar vekili, davalı tarafa zorunlu mali sorumluluk  sigortası ile sigortalı  araç sürücüsünün kusurlu hareketi ile meydana gelen kazada desteklerinin öldüğünü  açıklayıp, davacı eş Havva için  17.057,55 TL, çocuklar Bedia için 282,78 TL, Berna için  1.088,11 TL,  Mümine için 1.901,27 TL'den toplam 20.329,71 TL destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı sigorta şirketi vekili, davanın reddini savunmuştur.

 Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre bozma ilamına uyularak; davanın kısmen kabulü ile, davacı Havva için 17.057,55 TL destekten yoksun kalma tazminatının 3.6.2011'den işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline, diğer davacıların istemi bozma dışı kalarak kesinleştiği için yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.  

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Dairenin 12.2.2013 tarih ve 2012/2073 E.-2013/1388 K. sayılı ilamının   “5510 sayılı yasanın 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren ve “uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu” başlığını taşıyan 39.maddesi uyarınca; Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malûl veya vazife malûlü olan* sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için Kurumca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücû edilir. Trafik kazaları kasten işlenmiş fiiller olmadığından SGK'ca Davacılara ödenen dul ve yetim aylığının rücua tabi olmadığının kabulü gerekirken aksi düşünce ile hazırlan bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde karar verilmesi isabetli değildir.” Şeklindeki bozma gerekçesi tüm davacılara yönelik olmasına rağmen mahkemece hatalı değerlendirme ile bozma ilamından sadece davacı eş Havva'nın yararlandırılması doğru olmamıştır.

 

© Copyright - DİGİTA