Sigorta şirketinin, düzenledikleri poliçelerle sınırlı sorumlu oldukları miktarları kararda açıkça yazmak

T.C.  Yargıtay 21. Hukuk Dairesi

Esas No      : 2011/7905

Karar No    : 2012/355

Tarihi                   : 29.03.2011

Numarası   : 2009/435-2011/154

K  A  R  A  R

      Dava, davacıların murisi olan sigortalının iş kazası sonucu ölümü nedeniyle uğradıkları maddi ve manevi zararların giderilmesi istemine ilişkindir.

      Mahkemece, davacıların maddi tazminat istemlerin kabulüne, manevi tazminat istemlerinde ise kısmen kabulü ile davalı sigorta şirketlerinin sorumlulukları poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere olay tarihinden davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline ve davacılar yararına takdir edilen yargılama gideri ve avukatlık ücretlerinin ise tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

         Uyuşmazlık, davalı sigorta şirketlerinin düzenledikleri poliçeler kapsamında hüküm altına alınan tazminatlara ilişkin sorumluluklarının açıkça ve hangi tarihten itibaren olduğu, yargılama giderleri ve Avukatlık ücretlerinden de düzenledikleri poliçeler kapsamında sorumlu olup olmadıkları noktasında toplanmaktadır.

         Gerçekten, 27.04.2008 tarihli, Axa Oyak Sigorta şirketince düzenlenen ve 38 DK 591 no'lu araca ait Karayolları Tafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk poliçesinin manevi zararları kapsamadığı, 31.12.2008 tarihli Anadolu Anonim Sigorta Şirketince düzenlenen işveren sorumluluk sigorta poliçesinin de kişi başı maddi ve manevi zarar toplamı 25.000 EURO olarak düzenlendiği ve manevi zararları da karşıladığı açık olup, davacıların sigorta şirketlerine başvurmadıkları da ortadadır. Bu halde her iki sigorta şirketinin sorumluluklarının olayı dava ile öğrendiklerinden, temerrüt tarihlerinin dava tarihi olarak belirlenmesi gerektiği, ayrıca, sigorta şirketlerinin hüküm altına alınan tazminatlardan, poliçe limitleri dahilinde sorumlu olacakları hükmün bu miktarlar ve limitler gösterilmek suretiyle düzenlenmesi gerektiği açıktır.

     Yapılacak iş; Hüküm altına alınan maddi ve manevi tazminatlardan, her iki sigorta şirketinin, düzenledikleri poliçeler kapsamında sorumlu oldukları miktarlar açıkça yazılmak suretiyle sigorta şirketleri yönünden, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizleri ile poliçe kapsamlarında müştereken ve müteselsilen tazminatların tahsili ile, hüküm altına alınan maddi ve manevi tazminatlar üzerinden yine poliçe kapsamları dikkate alınarak avukatlık ücreti ile yargılama giderlerine ilişkin sorumluluklarını belirlemektir .

         Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

© Copyright - DİGİTA