Tazminat ve Rücu Davalarında Zamanaşımı ve Zamanaşımın Kesilmesi.

 

T.C.

YARGITAY

Onyedinci Hukuk Dairesi

E: 2012/9153     

K: 2012/14507   

T: 20.12.2012

Özet: Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak 10 yıl zamanaşımına uğrar.

         Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri içinde geçerlidir.

         Zamanaşımı tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş olur.

         Trafik kazası iki araçlı ve maddi hasarlı kaza şeklinde meydana gelmiş olup yaramalı veya ölümlü bir kaza olmadığından davanın cezayı gerektiren bir fiilden doğduğu kabul edilemez. Ceza zamanaşımının uygulanması için, kazaya karışan araçların sürücüleri hakkında açılmış ceza davasının doğrudan davaya konu trafik kazasına ilişkin bir dava olması gerekir. Davacının şikâyeti üzerine, davalı sigortacının acentesi aleyhine Sigortacılık Kanunu’na muhalefet suçundan açılan ve sonuçlanan ceza davasının, bu davada zamanaşımın kestiğinden ve uzamış ceza zamanaşımının varlığından söz edilemez. Davalı sigorta şirketi, sigortalının kusuru oranında 3. kişiler nezdinde meydana gelen maddi zarardan poliçe limitine kadar işletenle birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur. Tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak 2 yılda zamanaşımına uğrar.

 

2918 s. Trafik K. m. 109

© Copyright - DİGİTA