Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat mahkemece davalının yetki itirazı bulunmadığı halde resen yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir

T.C.Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2012/13693

KARAR NO: 2013/7094       

Y A R G I T A Y   İ L A M I

      Davacı vekili, davalının trafik sigortacısı olduğu aracın neden olduğu kaza sonucunda müvekkili Sultan'ın yaralandığını ileri sürerek 2.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

      Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

      Mahkemece kazanın meydana geldiği yer mahkemesinin yetkili olduğu gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı Sultan vekili tarafından temyiz edilmiştir.

      Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişindir.

      Mahkemece re'sen yetkisizlik kararı verilmiştir. 6100 sayılı HMK.nin 19. maddesinde yetkinin kesin olduğu hallerde mahkemece re'sen dikkate alınacağı buna karşılık kesin yetki kuralı bulunmayan uyuşmazlıklarda davalının süresi içinde usulüne uygun yetki itirazında bulunması gerekir. Somut uyuşmazlık sigorta şirketine karşı açılmış haksız eylemden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. HMK.nın 6. Maddesinde davalının yerleşim yeri mahkemesi genel yetkili olarak düzenlenmiş, 16.maddede zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi yetkili kılınmış ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun sigorta şirketlerine karşı açılan davalarda yetkiyi düzenleyen 110. Maddesinde sigorta şirketinin merkez, şube ya da sözleşmeyi yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinin yetkili olduğu belirtilmiştir. Anılan düzenlemelerde yetki kuralı kesin yetki olarak belirlenmemiştir. O halde mahkemece davalının yetki itirazı bulunmadığı halde re'sen yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

 

© Copyright - DİGİTA