Vergi ziyaının varlığı iddiasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması

T.C.

YARGITAY

Onbirinci Ceza Dairesi

E: 2011/9958                K: 2011/20908             T: 19.10.2011

Özet: 2004 takvim yılına ilişkin defter ve belgelerini vergi incelemesine esas olmak üzere vaki istem üzerine merciine teslim etmediğinden bahisle eylemine uyan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/a-2 maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılan sanık hakkında düzenlenen vergi inceleme raporlarında somut bir zarara yer verilmediği, ancak defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesinden dolayı, geçmiş dönemlere ilişkin Kurumlar Vergisi ile Katma Değer Vergisi beyanları yeniden hesaplanmak suretiyle, tarh edilen bu vergi ve cezaların eylemden doğan zarar niteliğinde bulunmadığı, sanığın eylemi nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin uygulanmasına engel oluşturabilecek somut bir zararın meydana geldiğinin kanıtlanamadığı gözetilmeden, vergi borcunu ödememesi nedeniyle koşulları bulunmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmaması isabetli değildir.

213 s. VUK m. 359/a-2

5271 s. CMK m. 231

Yargıtay Kararları Dergisi  Cilt: 38 Şubat 2012 Sayı: 2

© Copyright - DİGİTA