SİTE – APARTMANLARIN DENETLENMESİ -DENETÇİ SEÇİLMESİ

Site ve apartmanlarda anataşınmazın yönetilmesi için kat malikleri tarafından yönetici veya yönetim kurulu seçilir. Yönetici anataşınmazın iş ve işlemlerini kat malikleri adına yürüten ve kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumlu olan kişi / kişilerdir. Yöneticinin yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları Kat Mülkiyeti Kanunu ve yönetim planı ile belirlenmektedir. Yöneticinin görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediği hususu kat malikleri tarafından veya kat malikleri kurulu tarafından seçilecek denetçi aracılığı ile denetlenebilmektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunu yönetimin esas olarak kat malikleri kurulu tarafından denetlenmesini emretmiştir. Kat malikleri kurulu gerek malik sayısının fazla olması gerekse denetleme işi için uygun zamanı ayarlanmasının zorluğu veyahut başka nedenlerle denetleme imkânını bulamayabilir. Kanun bu durumu gözeterek kat malikleri kurulunun denetim işinin, sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik denetim kuruluna devredebileceğini söylemektedir.

Kanun; Kat malikleri kurulu tarafından seçilen denetçi veya denetim kurulu yöneticiyi görev ve sorumlukları açısından her zaman denetleyebilmektedir. Hesap denetlenmesinin ise yönetim planında ayrıca belirlenmemişse her üç ayda bir yapılacağını hüküm altına almaktadır. Ancak elbette haklı bir sebebin varlığı halinde hesap denetlenmesi her zaman yapılabilmektedir.

Denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde denetimin sonucunu ve ana gayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildiren bir raporu kat malikleri kuruluna sunmak üzere hazırlar ve raporu çoğaltarak birer örneğini taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderir. Bunun yanı sıra denetçiler; zaman belirlenmemişse, her yılın birinci ayı noter tasdikli deftere denetim sonuçlarını imzaları ile birlikte kaydeder. Çünkü denetçi de yönetici gibi kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.

Yönetimin denetlenmesi yukarıda açıklandığı şekilde mümkün olabilmektedir. Buna göre herhangi bir kat maliki yönetimi denetlemek istiyorum diyerek denetlemeye kalkışamaz. Son olarak belirtmek gerekir ki her ne kadar yönetici kat malikleri arasından seçilmek zorunda olmasa da denetçi kat malikleri arasından seçilmesi kanuni zorunluluktur. Aynı zamanda kat maliklerince denetçiye ücret verilmesi kararlaştırılabilir. Denetçi de yapacağı işe uygun bir karşılık olarak ücret isteme hakkına sahiptir.

Sosyal Medyada Paylaş :

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir